Wydzial Wspolpracy Spolecznej

Oprócz dotacji

Jak pozyskiwać fundusze na działalność?

DAROWIZNA
Darowizna to umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania obdarowanemu części swojego majątku. Darowiznę może przekazać osoba prywatna i firma (płacąca podatek dochodowy). Otrzymać - stowarzyszenie lub fundacja, pod warunkiem, że darowizna przeznaczana jest na cele społeczne, które realizuje dana organizacja i ma je zapisane w statucie. Cele te określa Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Darowizną może być nieruchomość, ruchomość, pieniądze i prawa majątkowe. W zależności od tego, co darczyńca chce przekazać - obowiązują nieco inne formy zawierania umowy. Np. darowanie nieruchomości wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Pozostałe darowizny mogą mieć formę umowy cywilno-prawnej. Nie oznacza to, że muszą mieć formę pisemną. Wpłacenie darowizny na konto organizacji jest traktowane jako zawarcie takiej umowy, pod warunkiem, że organizacja nie zakwestionuje wpłaty.
Jeżeli darczyńca przekazuje organizacji rzecz lub nieruchomość - trzeba określić kwotowo jej wartość. Musi ona odzwierciedlać wartość rynkową darowizny. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi związane z działalnością gospodarczą darczyńcy, wówczas ma on także obowiązek rozliczyć podatek od towarów i usług (VAT). Wówczas kwotą darowizny jest wartość uwzględniająca ten podatek. Przy przekazywaniu darowizn rzeczowych ważne jest, aby wartość darowanej rzeczy odpowiadała jej rzeczywistej cenie (nie była zawyżona, ani zaniżona), ponieważ urząd skarbowy, sprawdzając poprawność przekazanej darowizny, może zakwestionować jej wysokość.
Umowa darowizny wymaga dwóch stron. Nie wystarczy, że darczyńca wyrazi taką wolę, również obdarowany musi chcieć przyjąć darowiznę. Zapobiega to sytuacji, gdy np. darczyńca chce "obdarować" organizację rzeczą zużytą, wymagającą konserwacji lub drogą w użytkowaniu. Można odmówić przyjęcia takiej rzeczy. Organizacja musi odmówić przyjęcia darowizny pieniężnej, jeżeli darczyńca przekazał ją na cele, których dana organizacja nie realizuje.
Jeżeli organizacja otrzymała w darowiźnie rzeczy lub usługi - darczyńca może poprosić o dokument potwierdzający ich przekazanie (może być mu potrzebny do uzasadnienia ulgi). Nie ma wzoru takiego dokumentu, powinny się tam jednak znaleźć informacje, kto, komu, kiedy i co przekazał (może także określić wartość darowizny).
Darowizny przekazywane na cele społeczne są zwolnione z podatku dochodowego, ale stowarzyszenie lub fundacja, które dostają darowizny muszą w zeznaniu podatkowym (formularz CIT-D) wyodrębnić kwoty ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem, na co zostały przeznaczone. Muszą wyszczególnić darowizny pochodzące od darczyńców, którzy odliczyli je sobie od podatku. Zakłada się, że wszyscy darczyńcy, wpłacający na konto organizacji, zechcą skorzystać z tej ulgi. W zeznaniu należy dodać nazwę i adresy darczyńców, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 tysięcy złotych lub, jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 tysięcy złotych.
Obdarowane organizacje maja obowiązek podania tych informacji do publicznej wiadomości (publikacja w Internecie) w środkach masowego przekazu wyłożenie w miejscach ogólno dostępnych). Muszą też na piśmie zawiadomić o tym właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są organizacje, których przychody za dany rok podatkowy nie przekraczają 20 tysięcy złotych.

 

SPONSORING

Sponsoring polega na finansowaniu określonego przedsięwzięcia w zamian za promocję. Sponsor (osoba, firma) przezuje pieniądze, określone rzeczy lub usługi w zamian za działania promocyjne ze strony sponsorowanego. Organizacja może korzystać z tej formy wsparcia pod warunkiem, że przewiduje to jej statut (tzw. jest to zapisane - nie koniecznie wprost, w części statutu dotyczącej majątku organizacji.
Sponsoring nie jest szczególnie uregulowany w polskim prawie. Strony zainteresowane taka współpracą, zawierają umowę (sponsoringową). Powinna ona określać, na czym polega współprac, jak długo będzie trwała oraz jak zostaną zrealizowane jej zapisy. Należy opisać obowiązki obu stron: świadczenia sponsora (rodzaj, czas sposób jej spełnienia)
i zobowiązania sponsorowanej organizacji (sposób, czas, media, techniki lub wydarzenia, za pomocą, których będzie prowadzona promocja).Dobrze jest także uzgodnić, na ile sponsor może wpływać na działania organizacji: sprawuje nadzór, kontrole, udziela wiążących wskazówek czy koordynuje całe przedsięwzięcie.
Jeżeli pieniądze od sponsora zostaną przeznaczone na konkretny cel społeczny (np. organizacja koncertu charytatywnego), który - zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolniony z podatku dochodowego - to organizacja nie musi płacić tego podatku. Ale towar lub usług przekazane w ramach sponsoringu nie SA zwolnione z podatku VAT. Należy go naliczyć, tak jak w przypadku sprzedaży normalnej usługo reklamowej, czyli 22%.

 

LOTERIA

Loteria to gra losowa, której uczestnicy kupują bilety, mają szanse wygrania nagrody pieniężnej (loteria pieniężna) lub rzeczowej (loteria fantowa). Aby pozyskać pieniądze na działalność organizacji, najczęściej korzysta się z loterii fantowej lub gry bingo - fantowej, ponieważ dochód z nich jest zwolniony z podatku dochodowego. Pod warunkiem jednak, że w regulaminie gry przewidziano, iż dochód w całości zostanie przeznaczony na cele dobroczynne. Loterie fantowe i gry bingo - fantowe nie są zwolnione z podatku od gier. Aby zorganizować gry potrzebne jest zezwolenie Minister Finansów. Również w zezwoleniu określa się, na co zostanie przeznaczony dochód z nich.

 

SKĄD JESZCZE BRAĆ PIENIĄDZE:

  • składki członkowskie;
  • działalność gospodarcza;
  • działalność statutowa odpłatna;
  • zbiórki publiczne;
  • inwestycje finansowe.
źródło: gazeta.ngo.pl

2009-12-28
powrót
pogadaj
Naiwni
decydujesz_logo
CINN
ZWS
wws
mpips
ms
wolotariat
Europejski rok wolotariatu
pozytek
1procent
fio
centrum3
1%
konkordia

Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej: Krzysztof Faliński; tel. +48 91 44 16 221