Biuro Geodety

MAPY GLEBOWO-ROLNICZE

W 2004 roku na podstawie tradycyjnych map glebowo-rolniczych rozpoczęto sporządzanie mapy cyfrowej.

Mapa kompleksów rolniczej przydatności gleb w wersji informatycznej została wykonana w oparciu o mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5 000 pozyskane z powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Do wykonania kalibracji zeskanowanych map glebowo-rolniczych wykorzystano wektorową lub rastrową mapę granic działek ewidencyjnych pozyskaną od zamawiającego lub z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kalibrację wykonano ze średnim błędem nie większym niż 5 metrów.

Obowiązującym układem odniesień przestrzennych opracowania jest układ 2000 (w odpowiednim południku osiowym).

Wykonawcy zwektoryzowali granice kompleksów rolniczej przydatności gleb i utworzyli na tej podstawie ciągłą obszarowo bazę działek (kompleksów glebowo-rolniczych).

Przyjęto następujący format zapisu oznaczenia kompleksu rolniczej przydatności oraz podłoża gleb:

1 .      4        -         6           /                  11

X . X X X X - X X X X X X / X X X X X X X X X X X

gdzie:

X . X X X X- pola przeznaczone na jednoznaczną identyfikację obiektu (działki) w ramach całego zlecanego obiektu (cyfry od 0 do 9)

 

X X X X X X - pola (cyfry od 1 do 9 lub litery) przeznaczone na zapis
- Nazwy kompleksu glebowo-rolniczego - zgodnie z legendą mapy
- Separatora, który zawsze przyjmuje wartość x,

- Typu gleby - zgodnie z legendą mapy.

 

X X X X X X X X X X X - pola (cyfry od 1 do 3 lub litery polskiego alfabetu) przeznaczone na zapis oznaczenia warstwy wierzchniej i poziomu zalegania podłoża - zgodnie z legendą mapy

- przy czym:

- zamiast   .  (jednej kropki) należy wpisać cyfrę 1

- zamiast   :  (dwóch kropek) należy wpisać cyfrę 2

- zamiast  .:  (trzech kropek) należy wpisać cyfrę 3

Tak przyjęty zapis umożliwił przedstawienie granic i oznaczeń kompleksów jako bazę działek w programie EWMAPA v6.

Przykładowy zapis oznaczenia kompleksu jako działki w systemie EWMAPA v6:

na mapie analogowej:
2zDzd
glp

w bazie danych:

1.0001-2zxDzd/glp

1.0001-unikalny identyfikator obiektu (działki)

2z-użytki zielone średnie

Dz-czarne ziemie zdegradowane i gleby szare

d-utwory deluwialne (namyte)

glp-glina lekka pylasta

na mapie analogowej:
4Bw
pgm.gl
 
w bazie danych:

1.0002-4xBw/pgm1gl

1.0002-unikalny identyfikator obiektu (działki

4-kompleks żytni (żytnio-ziemniaczany) bardzo dobry

Bw-gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne

pgm-piaski gliniaste mocne (warstwa wierzchnia do 25 cm

gl-glina lekka (warstwa zalegania do 50 cm)

 

na mapie analogowej:

2zEmt
:pl.:gl
 
w bazie danych:

1.1003-2zxE/mt2pl3gl

1.0003-unikalny identyfikator obiektu (działki)

2z-użytek zielony średni

Em/t-gleby mułowo-torfowe

pl-piaski luźne (warstwa zalegania 50-100 cm)

gl-glina lekka (warstwa zalegania 100-150 cm)

Zinformatyzowane mapy glebowo-rolnicze przekazane zostały do zasobów powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Takie opracowanie zostało wykonane dla wszystkich powiatów ziemskich w województwie zachodniopomorskim.     

 

 

 

 

SIEDZIBA

BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJ GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

ul. Mickiewicza 41
70-383 SZCZECIN

 

Sprzedaż i informacja o mapach  w WODGiK tel. 91 48 15 032, 91 48 15 030.